Cắt xén đối tượng AutoCAD

Bài 9. Lệnh xóa đối tượng, cắt xén đối tượng trong AutoCAD

Hôm nay chúng ta tiếp tục với loạt bài viết về AutoCAD cơ bản, các lệnh xóa đối tượng và cắt xén đối tượng. Xóa đối tượng ta có 2 cách thực hiện: + Các thứ nhất ta gõ lệnh E/Enter sau đó chọn đối tượng cần xóa, enter lần nữa để xóa chúng. + Cách […]