Quy trình lắp ráp tự động Solidworks 2017 (Make Smart Component)

Xem tài liệu tự học Solidworks: http://ungdungmaytinh.com/solidworks.html

#Công dụng: Thiết lập chi tiết thông minh và gọi chi tiết/ cụm chi tiết khi cần để lắp ráp.

 • Icon:
 • Command: Make Smart Component
 • Ribbo:  Assembly/ New Assembly
 • Menu: File/ Tools/ Make Smart Component
 1. Component to make smart: Thiết lập chi tiết thông minh
 2.  Components associated with Smart Component:Các chi tiết đi theo liên quan đến chi tiết thông minh
 3. Features to make smar: Các Features đi theo liên quan đến chi tiết thông minh
 4. Hide/Show Components: Ẩn/ hiện các chi tiết.
 5. Diameter: Có thiết lập đường kính theo cấu hình kích thước.
 6. Concentric mate reference: Thiết lập ràng buộc lắp ráp đồng tâm của mặt có đường kính.
 7. Configurator Table:
  • Bảng cấu hình (tự động nhân biết được các khoảng giá trị để chọn cấu hình phù hợp)
  • Bảng này sẽ tự nhận biết cấu hình của chi tiết và đưa ra bảng điền giá trị (các giá trị này đều do người thiết kế định ra)
  • Không để giá trị giao nhau giữa các khoảng của các cấu hình trong
   chi tiết.

Lưu file lắp ráp để tạo chi tiết thông minh (Xuất hiện ngôi sao  trên FeatureManager Design Tree của chi tiết).

 • Bước 1: Phải lắp ráp và có mô hình lắp ráp hoàn chỉnh trong môi trường tham chiếu (môi trường lắp ráp trung gian)
 • Bước 2: Trong môi trường tham chiếu, tạo chi tiết thông minh bằng cách bấm vào lệnh Make Smart Component. Chọn chi tiết thông minh  chọn các chi tiết đi cùng  chọn các Features đi cùng  OK  Tạo
  được chi tiết thông minh.
 • Bước 3: Sử dụng chi tiết thông minh này để lắp ráp trên chi tiết/ cụm chi tiết khác. Insert Components chi tiết thông minh vào môi trường lắp ráp mới.
 • Bước 4: Trong môi trường lắp ráp Assembly mới → gọi chi tiết cần lắp ráp → chèn chi tiết đã thiết lập thông minh → lắp ráp chi tiết thông minh vào chi tiết cần lắp ráp → bấm chuột vào chi tiết thông minh trên FeatureManager Design Tree → di chuyển chuột qua chi tiết thông minh trên mô hình (lúc này trên chi tiết xuất hiện biểu tượng ngôi sao) → bấm vào biểu tượng ngôi sao → xuất hiện của sổ hình nhỏ (là các ràng buộc lắp ráp thông minh trước) với các gợi ý để copy bề mặt, Features → chọn các bề mặt tương ứng với các gợi ý → bấm OK → các chi tiết và Feature đi cùng với chi tiết thông minh sẽ tự động xuất hiện trong mô hình lắp ráp mới.
  • Có thể thay đổi vị trí của chi tiết thông minh đến vị trí khác → bấm Ctrl + B để cập nhật chi tiết.
  • Lúc này, trên môi trương Part sẽ tự động cập nhật Features đã thiết lập tự động trong môi trường Assembly lúc nãy.
  • Các chi tiết lắp ráp với chi tiết thông minh trong môi trường lắp ráp mới cũng sẽ tự động có các Features đi cùng với chi tiết thông minh.

 

Hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai.


*