Các lệnh cơ bản trong AutoCAD hay được dùng nhất

Các lệnh cơ bản trong Autocad 2007

Ở đây sẽ liệt kê và phân loại các lệnh CAD theo từng nhóm lệnh , tác dụng của nó, để các bạn dễ hình dung và biết cách sử dụng nó như thế nào.

1. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản.

1.1. L – Line: đoạn thẳng (3 cách vẽ – Cách vẽ ở đây là thông dụng)

1.2. Pl – Polyline: vẽ đa tuyến (các đoạn thẳng liên tiếp và cách vẽ bề dày nét)

1.3. Rec – Rectang: Hình chữ nhật (có 4 cách vẽ)

Loading...

1.4. C – Circle: Đường tròn (có 5 cách vẽ)

1.5. Pol – Polygon: Đa giác đều (có 3 cách vẽ)

1.6. El – Ellipse: Elip (2 cách vẽ)

1.7. A – Arc: Cung tròn (3 cách vẽ)

2. Nhóm lệnh đường kích thước.

2.1. D – Dimension : Quản lý và tạo kiểu đường kích thước

2.2. Dli – Dimlinear : Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang

2.3. Dal – Dimaligned : Ghi kích thước xiên

2.4. Dan – Dimangular : Ghi kích thước góc

2.5. Dra – Dimradius : Ghi kích thước bán kính

2.6. Ddi – DimDiameter : Ghi kích thước đường kính

2.7. Dco – Dimcontinue : Ghi kích thước nối tiếp

2.8. Dba- Dimbaseline : Ghi kích thước song song

3. Nhóm lệnh quản lý.

3.1. La – Layer: Quản lý hiệu chỉnh layer

+ Layiso: Chọn layer muốn hiện (các layer khác sẽ tắt)

+ Layon: Bật tất cả các layer lên

+ Layoff: Chọn layer muốn tắt

3.2. Se – Settings: Quản lý cài đặt bản vẽ hiện hành

3.3. Op – Options: Quản lý cài đặt mặc định

3.4. OS – Osnap: Quản lý truy bắt điểm

3.5. B – Block: Quản lý Block

4. Nhóm lệnh sao chép, di chuyển, phóng to thu nhỏ…

4.1. Co, Cp – Copy : Sao chép đối tượng

4.2. M – Move : Di chuyển đối tượng

4.3. Ro – Rotate : Xoay đối tượng

4.4. P – Pan: Di chuyển tầm nhìn trong model (có thể dùng con lăn giữa chuột nhấn giữ và di chuyển)

4.5. Z – Zoom: Phóng to thu nhỏ tầm nhìn

…Sẽ update sớm nhất cho các bạn.

Các lisp nâng cao: dùng lệnh Ap để load

CD: lệnh cắt chân Dim