Thi bằng Solidworks quốc tế CSWP (Phần đoạn 1)

đề chi chứng chỉ cswp

Mục đích của bài viết này là chuẩn bị cho người dùng thi bài kiểm tra SOLIDWORKS Professional (CSWP), cụ thể là bằng cách tập trung vào phân đoạn 1. Phân đoạn 1 tập trung vào việc tạo một phần từ bản vẽ, sử dụng các tham số / phương trình được liên kết và sửa đổi hình học. Bài kiểm tra thực tế là 5 câu hỏi mỗi bài có trọng số với một số điểm khác nhau. Có giới hạn thời gian 90 phút và người dùng phải nhận được 85 điểm để có thể vượt qua 115 điểm. Bài kiểm tra sẽ bao gồm cả hai câu trả lời trắc nghiệm và điền vào các câu trả lời trống. Một mẹo để thực hiện bài kiểm tra là đáp án câu trả lời trắc nghiệm sẽ chính xác. Nếu câu trả lời của người dùng không khớp, hãy quay lại và kiểm tra lại.

1/ Các cấp độ chứng chỉ SOLIDWORKS

Có ba cấp độ chính của chứng chỉ SOLIDWORKS. CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate), CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional), và CSWE (Certified SOLIDWORKS Expert). Chứng nhận CSWA là bằng chứng về chuyên môn của người dùng SOLIDWORKS. CSWA  được coi là điểm khởi đầu dành cho học sinh trung học hoặc đại học hay những người đang tìm cách chứng minh cho các nhà tuyển dụng tiềm năng rằng họ biết sử dụng phần mềm SOLIDWORKS. Chứng nhận CSWP là bằng chứng về khả năng của người dùng thiết kế và phân tích các bộ phận tham số và các cụm chuyển động bằng cách sử dụng một loạt các tính năng phức tạp. Chứng chỉ khó nhất trong chương trình chứng nhận SOLIDWORKS là CSWE. Để đủ điều kiện được thi chứng chỉ này, người dùng phải có chứng nhận CSWP, cũng như đã hoàn tất thành công bốn trong số năm bài kiểm tra chủ đề nâng cao cá nhân. Chứng chỉ CSWE là bằng chứng cho người sử dụng hiểu rõ về mọi lĩnh vực của phần mềm SOLIDWORKS. Tại thời điểm bài viết này được viết có 182.701 người dùng với CSWA, 85,502 với CSWP và 3,333 với CSWE.

 

2/ Ví dụ bài thi chứng chỉ CSWP phân đoạn 1

Phiên bản hiện tại của bài kiểm tra CSWP được chia thành ba phân đoạn. Các phân đoạn có thể được thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào và không phụ thuộc lẫn nhau. Khi phân đoạn được chuyển, nó sẽ không cần phải được thực hiện lại nếu các phân đoạn khác không thành công. Khi tất cả ba phân đoạn đã được hoàn tất thành công, SOLIDWORKS sẽ gửi Chứng nhận CSWP.

SOLIDWORKS cung cấp bài kiểm tra mẫu có thể tải xuống tại đây. Đây là một ví dụ tốt về bài kiểm tra phân đoạn 1.

Loading...

Nếu bạn muốn xem đề thi và bài giải đầy đủ đối với chứng chỉ CSWP hoàn chỉnh thì có thể xem tại đây

2.1/ Câu hỏi 1

của kỳ thi sẽ được trình bày như sau. Một bản vẽ của phần này sẽ được trình bày với các kích thước bằng số, cũng như các biến theo thứ tự chữ cái.

đề chi chứng chỉ cswp

Sẽ có một lời giải thích bằng văn bản để thống nhất cho tất cả các ký tự chữ cái, đơn vị đo lường và các đặc tính vật liệu.

đề chi chứng chỉ cswp

Một mẹo khác là thêm các ký tự chữ cái dưới dạng biến cục bộ trước tiên. Người dùng sẽ phải chỉnh sửa các giá trị trong các câu hỏi sắp tới, vì vậy hãy thiết lập các vấn đề này sớm và sử dụng chúng thường xuyên. Khi định kích thước của từng phần, hãy nhập ký tự chữ cái và chọn nó trong menu thả xuống biến cục bộ. The parts to create will be fairly straight forward, usually with two cylinders connected by a plate.Các tính năng extrude và extrude-cut sẽ được sử dụng. Các ví dụ trước có thể được xem bên dưới.

đề chi chứng chỉ cswp

Bài kiểm tra sẽ hỏi khối lượng của chi tiết tính bằng đơn vị gam. Khi chi tiết được tạo ra, có một nút thuộc tính khối trên Evaluate.

đề chi chứng chỉ cswp

Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đơn vị chính xác và chọn câu trả lời từ các tùy chọn đã được đưa ra. Để dễ dàng chỉnh sửa chi tiết này trong một số câu hỏi tiếp theo, hãy lưu chi tiết đó ở trạng thái hiện tại của nó.

2.2/ Câu hỏi 2

Câu hỏi 2 của bài thi sẽ tương tự như Câu hỏi 1, với bản vẽ và chú thích bản vẽ. Các biến chữ cái sẽ thay đổi. Người dùng sẽ cần phải đi vào một phân đoạn của phương trình và chỉnh sửa giá trị của các biến tương ứng. Hãy quay trở lại mô hình và đảm bảo rằng các biến đã được cập nhật. Bài kiểm tra sẽ hỏi khối lượng của chi tiết tính bằng đơn vị gam, nhưng lần này người dùng sẽ phải điền giá trị. Kỳ thi thường cho biết tỷ lệ lỗi là 1%. Để dễ dàng chỉnh sửa chi tiết trong vài câu hỏi tiếp theo, hãy lưu phần với tên khác trong trạng thái hiện tại của nó.

2.3/ Câu hỏi 3

Câu hỏi 3 của bài thi sẽ một lần nữa cho người dùng một bản vẽ và chú thích bản vẽ. Các biến bảng chữ cái một lần nữa sẽ có nhiều khả năng thay đổi và cần phải sửa đổi một phần. Thông thường một vết cắt khác được thực hiện hoặc một lỗ có thể được thêm vào như các ví dụ bên dưới.

đề chi chứng chỉ cswp

Bài thi sẽ hỏi khối lượng của chi tiết tính bằng đơn vị gam. Đây sẽ là một câu hỏi trắc nghiệm khác, vì vậy hãy chọn câu trả lời chính xác. Lưu chi tiết với tên khác trong trạng thái hiện tại của nó.

2.4/ Câu hỏi 4

Câu hỏi 4 của bài thi sẽ một lần nữa trình bày cho người dùng với một bản vẽ và chú thích bản vẽ. Cũng giống như trong câu hỏi 3 các tính năng phức tạp hơn sẽ được thêm vào. Điều này có thể liên quan đến lệnh linear patterns, lệnh mirro hoặc các tính năng khác như ví dụ dưới đây.

đề chi chứng chỉ cswp

Đây sẽ là một câu hỏi trắc nghiệm, vì vậy hãy chọn câu trả lời chính xác. Lưu chi tiết với một tên khác trong trạng thái hiện tại của nó.

2.5/ Câu hỏi 5

Câu hỏi 5 của bài thi bao gồm chỉnh sửa chi tiết từ Câu hỏi 4. Bao gồm một bản vẽ và chú thích bản vẽ. Các biến theo thứ tự chữ cái sẽ thay đổi và người dùng sẽ cần phải đi vào phần phương trình để chỉnh sửa giá trị của các biến tương ứng. Bài thi sẽ hỏi khối lượng của chi tiết tính bằng đơn vị gam. Cách trả lời là điền câu trả lời vào chỗ trống. Hãy nhớ rằng bài kiểm tra thường cho biết tỷ lệ lỗi 1%. Lưu phần với tên khác trong trạng thái hiện tại của nó.

 

3/ Kết quả phân đoạn 1 CSWP

Sau khi hoàn tất các câu trả lời thì gửi kết quả đi. Kết quả thi sẽ được đưa ra (gần như) ngay lập tức. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ.

đề chi chứng chỉ cswp

Trang kết quả sẽ hiển thị các chủ đề bạn thành thạo cũng như các chủ đề cần nghiên cứu thêm. Kết quả cũng sẽ được lưu trong Trung tâm Chứng nhận SOLIDWORKS, nơi bạn có thể xem các biểu đồ khác liên quan đến các chủ đề cụ thể trong bài kiểm tra và điểm số tương đối so với phần còn lại của người dung khác đã làm bài kiểm tra.

Bài viết được dịch từ: https://www.computeraideddesignguide.com/certified-solidworks-professional-cswp-exam-segment-1/