2 bài tập lập trình phay và tiện CNC

 

Code chạy :

//DAU CHUONG TRINH //

 

Loading...

O 0002; // TEN CHUONG TRINH //

G91 G30 X0 Y0 Z0; //GOC MAY//

T0101; //GOI DAO//

M06; //THAY DAO//

G97 S1000 M03; //DAT TOC DO QUAY TRUC CHINH THEO VONG/PHUT , CHIEU QUAY //

M08;

 

//THAN CHUONG TRINH//

 

G90 G00 X0 Y0; //CHINH TUYET DOI//

G00 X0.0 Y-70.0 Z10.0;

G01 Z0 F150.0;

G01 X30.0 Y100.0;

G00 Y101.0;

G00 Y100.0;

G01 Y-70 F150.0;

G03 X50.5 Y-70.0 R15.0;

G01 Y-100.0 F150.0;

G01 Z 10.0;

G00 X0 Y0 Z10.0;

 

//KET THUC CHUONG TRINH//

 

G91 G30 X0 Y0 Z0;

M09;

M05;

M30;

 

Code chạy :

//DAU CHUONG TRINH //

 

O 0001; // TEN CHUONG TRING //

G54;//LENH KHAI BAO GOC TOA DO//

G28 U0 W0 ;//VI TRI AN TOAN GOC MAY//

G00 T0101 ;//GOI DAO//

 

//THAN CHUONG TRINH//

G00 X11.0 Y0;

G01 X11.0 Y-10.0 F0.2;

G00 X12.0 Y-10.0;

G00 X11.0;

G01 X17.0 Y-13.0 ;

G00 X18.0;

G00 X17.0;

G01 Y-18.0 F0.2;

G00 X18.0;

G00 X17.0;

G02 X25 Y-22.0 R3.5;

G01 Y-27.5;

G00 Y0.0;

G00 X10.0;

G01 Y-10.0;

G01 X16.0 Y-13.0;

G01 Y-18.0;

G00 X16.0;

G02 X24.0 Y-22.0 R4.0;

G01 Y-27.5;

G00 X25.0;

G01 X10.0;

G00 X25.0;

G00 Y-27.0;

G01 X0.0;

G00 X28.0;

 

//KET THUC CHUONG TRINH//

 

G28 U0 W0;

M09; //TAT CHE DO TRON NGUOI //

M05;/ /DUNG QUAY TRUC CHINH //

M30; //KET THUC CHUONG TRINH ( CON TRO TRO VE DAU CHUONG TRINH)//